Zabezpieczenia PPOŻ - nowe przepisy

  
   Jak opublikował BRE National Solar Centre, niezależny instytut badawczy z Wielkiej Brytanii w publikacji  „Fire and Solar PV Systems – Investigations and Evidence in July 2017” –  prawidłowo zaprojektowana i eksploatowana instalacja PV nie powoduje większego ryzyka powstania pożaru. Badanie BRE wykryło mniej niż 60 przypadków pożarów w puli około 1 mln zainstalowanych systemów PV w ciągu ostatnich siedmiu lat. 42 przypadki jako spowodowane przez instalację fotowoltaiczną, a tylko 17 oznaczono jako „poważne pożary”. Do podobnych wniosków dochodzimy po lekturze raportów TÜV Rheinland we współpracy z Instytutem Systemów Energetyki Słonecznej im. Fraunhofera - pożary wywołane przez systemy PV to 0,016 % w odniesieniu do wszystkich instalacji fotowoltaicznych powstałych w Niemczech.

    Z dniem 19 września 2020 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych w związku z instalacjami fotowoltaicznymi. Regulacje te dotyczą instalacji o mocy powyżej 6,5 kWp (pod uwagę bierzemy moc zainstalowanych modułów fotowoltaicznych). W konsekwencji zmian w prawie budowlanym następuje konieczność uzgodnień z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. i zgłoszenia do organów Państwowej Straży Pożarnej każdej instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 6,5 kWp.
 

Uzgodnienia dla każdej instalacji PV o mocy ponad 6,5 kWp

   Do tej pory uzgodnienia były wymagane tylko dla instalacji wykonywanych na budynkach o szczególnych wymogach ppoż. Zasadniczą zmianą jest to, że od teraz każda instalacja powyżej 6 kWp będzie musiała być poddana ocenie organów Państwowej Straży Pożarnej i rzeczoznawcy ppoż. Na poziomie projektu. Bez znaczenia będzie sposób montażu, lokalizacja i przeznaczenie budynku. Oznacza to, że również instalacje naziemne podlegają tym wymogom.
 
Zmiany w ustawie prawa budowlanego

   Zgodnie z Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 471) od 19.09.2020 nowe brzmienie otrzymuje Art. 29 prawa budowlanego, a wraz z nim:
„4. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia […] wykonywanie robót budowlanych polegających na:

3) instalowaniu:

c) pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a”
  
   Dlatego po 19.09.2020 roku konieczne jest potwierdzenie przez rzeczoznawcę w formie uzgodnienia, że spełnione są wymagania ppoż. projektowanej instalacji fotowoltaicznej, jeśli łączna moc modułów będzie większa niż 6,5kWp. To znaczy, że projekt techniczny instalacji będzie wymagał uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ppoż. z uwagi na Art. 29 ust. 4 pkt. 3 lit. c. (Dz. U. 2020 poz. 1333).


Budynki mieszkalne jednorodzinne


   Najczęściej instalacja fotowoltaiczna umiejscawiana jest na budynkach jednorodzinnych. Takie budynki najczęściej nie wymagają uzgodnień  w zakresie ochrony z rzeczoznawcą zabezpieczeń ppoż. Takie budynki mają  mniejsze wymagania ochrony ppoż. np. z zakresie materiałów, klasy odporności ogniowej ścian wewnętrznych, konstrukcji dachu i poszycia. W Polsce nie występują przepisy szczegółowe dotyczące projektowania instalacji PV z uwagi na przepisy przeciwpożarowe. W prawie budowlanym istnieje jednak zapis w art. 5 o projektowaniu budynku i urządzeń znajdujących się w nim w taki sposób, by zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo pożarowe (cokolwiek to znaczy). Instalacja fotowoltaiczna jest jednym z takich urządzeń, wiec podlega ocenie ppoż.

W zakresie opracowania projektant powinien określić, czy projektowana przez niego instalacja ma wpływ na następujące parametry:
 • przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego,
 • ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych,
 • informację o stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych,
 • podział obiektu na strefy pożarowe,
 • informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od obiektów sąsiadujących,
 • informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich ratowania w inny sposób.
Dodatkowo powinny znaleźć się informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji PV, a także rozwiązania zmniejszające ryzyko powstania pożaru. Aby spełnić te wymogi należy skorzystać z następujących rozwiązań technicznych:
 • połączenia DC należy zaprojektować z wykorzystaniem szybkozłączy jednego typu i producenta,
 • należy minimalizować ilość połączeń DC,
 • trasy przewodów DC prowadzić w metalowych kanałach kablowych, a tam gdzie to konieczne w obudowie zapewniającej EI 30, EI 60 lub EI 120,
 • trasy przewodów odpowiednio oznakować,
 • przepusty instalacyjne przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć w tej samej klasie odporności ogniowej co przegroda,
 • zapewnić ochronę odgromową urządzeń fotowoltaicznych (jeżeli na budynku istnieje instalacja odgromowa).

Wyposażenie w gaśnice

W przypadku powstania pożaru, najszybciej do akcji gaśniczej mogą przystąpić mieszkańcy budynku. Dlatego choć nie ma wymogów formalno - prawnych – warto wyposażyć budynek z instalacją PV w gaśnicę proszkową w pobliżu falownika PV. Gaśnice, którymi wolno gasić urządzenia pod napięciem posiadają napis na etykiecie informujący: „Do gaszenia urządzeń pod napięciem elektrycznym do 1000V”. Są to wszystkie gaśnice proszkowe i śniegowe, przy czym wymagane jest zachowanie minimalnej odległości 1m od gaszonego urządzenia). Od niedawna można również zastosować gaśnice mgłowe GWM-3x lub GWM-6x – bezpieczne przy gaszeniu urządzeń elektronicznych pod napięciem i bardzo skuteczne. Nie uszkadzają przy tym układów elektronicznych.
 

Oznakowanie budynku

Ponadto w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa dla ekip ratowniczo gaśniczych należy odpowiednio oznakować obiekt wyposażony w PV (zgodnie z normą PN-EN 60364-7-712).
Naklejka z wizerunkiem modułów PV na dachu budynku powinna być umieszczona:
 • w miejscu przyłączenia instalacji PV,
 • w rozdzielni głównej budynku,
 • przy liczniku,
 • przy głównym wyłączniku zasilania.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych

Dla zapewnienia bezpieczeństwa ekipom ratowniczym podczas ich działań warto wykonać oznaczenia części składowych instalacji PV oraz wykonania planu urządzenia fotowoltaicznego. Część graficzna powinna zawierać:
 • lokalizacje modułów PV,
 • lokalizację falownika PV,
 • usytuowanie elementu (np. rozłącznika) zapewniającego odłączenie napięcia po stronie DC falownika,
 • przebieg tras przewodów prądu stałego pozostających pod napięciem,
 • ewentualnych ognioodpornych obudów lub osłon projektowanych na okablowaniu,
 • opcjonalnie przebiegu tras okablowania prądu przemiennego,
 • legendę oznaczeń,
 • wskazanie osób lub podmiotów opracowujących plan i kontakt z nimi.
Zabezpieczenia PPOŻ - nowe przepisy

Instalacje Fotowoltaiczne

SERAPHIM SRP-540-BMA-HV UWAGA OSTATNIE SZTUKI

HUAWEI SUN2000 4 KTL

RISEN TITAN 505Wp

SMA STP 25000TL-30

SMA STP 25000TL-30

SUNPOWER Maxeon 3 400Wp

SMA STP 25000TL-30

SMA STP 25000TL-30

SUNPOWER P3 375 W Full Black

SMA STP 20000 TL-30

SMA STP 20000 TL-30

SUNPOWER P3 375 W Full Black

HUAWEI SUN2000 33 KTL

JA SOLAR 370W MR

SMA STP 15000 TL-30

SUNLINK SL4M120 375W

Solaredge SE27.6K 3-fazowy

RISEN TITAN 500Wp -

Sofar Solar 8.8KTL-X 2 MPPT 3-fazowy

ASTRONEGRY - Producent: PANELE
QCELLS - Producent: PANELE
RISEN - Producent: PANELE
SUNLINK - Producent: PANELE
LONGI SOLAR - Producent: PANELE
SUNPOWER - Producent: PANELE
TRINASOLAR - Producent: PANELE
REC - Producent: PANELE
GCL - Producent: PANELE
JA SOLAR - Producent: PANELE
CANADIAN SOLAR - Producent: PANELE
LG - Producent: PANELE
SOFAR SOLAR - Producent: INWERTERY
SOLAREDGE - Producent: INWERTERY
FRONIUS - Producent: INWERTERY
SMA - Producent: INWERTERY
HUAWEI - Producent: INWERTERY
SUNPRO POWER - Producent: PANELE
TIGO - Producent: OPTYMALIZATORY
FoxESS - Producent: INWERTERY
DEHN - Producent: ZABEZPIECZENIA ELEKTRYCZNE
NOARK Electric - Producent: ZABEZPIECZENIA ELEKTRYCZNE
HELUKABEL - Producent: PRZEWODY ELEKTRYCZNE
BYD - Producent: BATERIE
LG Chem - Producent: BATERIE
BAKS - Producent: ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
ENERGY 5 - Producent: ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
BK SOLAR SYSTEM - Producent: ELEMENTY KONSTRUKCYJNE