Regulamin dla dostawcy


 
Dokument z dnia 12.10.2021
 
§ 1
Defnicje
 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
 4. Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
 5. Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
 6. Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).
 7. Regulamin – niniejszy regulamin.
 8. Platforma – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.ecd.pl/sklep
 9. Sprzedawca –Q-RIER Sp. z o.o. z siedzibą  02-255 Warszawa ul. Krakowiaków 103.
 10. Dostawca – producent/dystrybutor bądź inny podmiot który dostarczył produkt do sprzedaży w sklepie.
 11. Cennik – cena rynkowa poszczególnych usług świadczonych przez Sprzedawcę i inne podmioty na rzecz Dostawców w związku prowadzoną działalnością.
 12. Umowa – pisemna umowa zawarta z Dostawcą i Sprzedawcą regulująca dodatkowe prawa i obowiązki dla stron.
 13. Pakiet – płatna funkcja Platformy, dzięki której Dostawca (w tym użytkownicy działający w jego imieniu), identy?kowany za pomocą nadanego przez siebie numeru PIN, może skorzystać z dostępnych funkcji przypisanych do danego rodzaju Pakietu.
 14. pozostałym pojęciom pisanym z wielkiej litery nadaje się znaczenie określone w Regulaminie.
 
§ 2
Niniejszy regulamin określa zasady współpracy Dostawcy ze Sprzedawcą który obsługuje sklep a nie zawarł ze Sprzedawcą odrębnej pisemnej umowy.
 
§ 3
 1. W celu skorzystania z wszystkich funkcji Platformy, Dostawca zobowiązany jest do zawarcia z Sprzedawcą odrębnej umowy regulującej szczegółowe warunki transakcji.
 2. Zawarcie umowy o której mowa w punkt 1 nie jest obligatoryjne aby zostać Dostawcą.
 3. Wery?kacji i wyboru Dostawcy dokonuje wyłącznie Sprzedawca według swojej oceny.
 
§ 4
 1. Dostawca zobligowany jest do dostarczenia towaru na swój koszt do magazynu wskazanego przez Sprzedawcę.
 2. W terminie 14 dni przed dostawą towaru Dostawca zobligowany jest do bezwględnego dostarczenia w formie elektronicznej wszelkich dokumentów potrzebnych do wprowadzenia towaru na terytorium EU a w szczególności:
 1. Wymagane prawem certyfikaty;
 2. Warunki gwarancji
 3. Instrukacja montażu
 4. Karta katalogowa
 5. Instrukcja bezpieczeństwa.
 1. W przypadku niewywiązania się dostawcy z wymogów o którym mowa w punkcie 2 będzie naliczana kara umowna w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki liczony od dnia dostarczenia towaru do dnia uzupełnienia braków formalnych.
 2. Dostawca zobligowany jest do ustalenia ostatecznej ceny towaru z przedstawicielem sprzedawcy i wystawienie faktury zaliczkowej. Cena musi zawierać wszelkie koszty dostawcy, odprawy celnej oraz innych opłat należnych obowiązującym prawem.
 3. Sprzedawca zapłaci zaliczkę przed dostawą w wysokości ustalonej z przedstawicielem Sprzedawcy ale nie większą niż 25 % uzgodnionej ostateczne ceny nabycia towaru.
 4. Zapłata pozostałej ceny nastąpi w terminie 185 dni od dnia dostawy towaru do magazynu wskazanego przez Sprzedawcę z zastrzeżeniem punktu 7.
 5. W przypadku sprzedaży partii towaru którą dostarczył Dostawca przed terminem o którym jest mowa w punkcie 6 – Sprzedawca zobowiązany jest zapłacić  za daną partię sprzedanego towaru w terminie 21 dni od dnia sprzedaży. Jako sprzedaż towaru liczony jest dzień wpływu środków finansowych na konto Sprzedawcy.
 6. W przypadku gdy Kupujący uprzywilejowany skorzystał z prawa do zwrotu towaru uważa się że do transakcji sprzedaży partii towaru nie doszło i nie przysługuje Dostawcy w związku z tym wypłata środków.
 7. W przypadku gdy Dostawca nie dostarczy wszelkich dokumentów o których mowa w punkcie 2 – Sprzedawca może zlecić firmie zewnętrznej przygotowanie i dostarczenie tych dokumentów niezwłocznie a Dostawca zobowiązany jest pokryć koszty zgodnie z Cennikiem firmy zewnętrznej.
 
§ 5
 1. Dostawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów  prawa właściwych, ze szczególnym uwzględnieniem:
  1. przepisów dotyczących praw Kupujących uprzywilejowanych,
  2. regulacji prawnych w krajach, do których kierowana jest sprzedaż przez Sprzedawcę,
  3. przepisów podatkowych, w tym celnych, a w szczególności w zakresie wymaganych ceł, akcyz oraz innych danin publicznoprawnych,
  4. przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 2. Dostawca jest zobowiązany do zapoznania się z dostępnym w Platformie Regulaminem Platformy i do respektowania jego postanowień lub odstąpienia od transakcji.
 3. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi względem Sprzedawcy z roszczeniami związanymi z działalnością Sprzedawcy w ramach Platformy, w tym z związku z materiałami umieszczanymi przez Sprzedawcę, Dostawca zobowiązuje się wstąpić lub przystąpić do odpowiednich postępowań oraz pokryć wszelkie koszty poniesione przez Sprzedawcę w związku z tymi roszczeniami.
 
 
§ 6
 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące funkcjonowania Platformy należy zgłaszać na adres e-mail: biuro@ecd.pl
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 20 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 3. Dostawca może wnioskować o mediację w celu rozwiązania ewentualnych sporów pomiędzy Dostawcą a Sprzedającym w związku z Umową.
 
 
 
Regulamin dla dostawcy

Instalacje Fotowoltaiczne

SUNLINK SL4M120 375W

SMA STP 15000 TL-30

SMA STP 20000 TL-30

HYUNDAI-HIE-S390VG M6 Shingled

Solaredge SE25K 3-fazowy

Solaredge SE25K 3-fazowy

TRINA TSM-385 W MBB Vertex S FULL BLACK

Solaredge SE27.6K 3-fazowy

TRINA TSM-385 W MBB Vertex S FULL BLACK

Solaredge SE17K 3-fazowy

Solaredge SE25K 3-fazowy

SUNLINK SL-120M 365W (FB)

FRONIUS Symo 15.0-3-M

FRONIUS Symo 15.0-3-M

SUNPRO POWER 355W

SMA STP 20000 TL-30

TRINA TSM-385 W MBB Vertex S FULL BLACK

HUAWEI SUN2000 50 KTL

SUNLINK SL4M120 375W

FoxESS T15

ASTRONEGRY - Producent: PANELE
QCELLS - Producent: PANELE
RISEN - Producent: PANELE
SUNLINK - Producent: PANELE
LONGI SOLAR - Producent: PANELE
SUNPOWER - Producent: PANELE
TRINASOLAR - Producent: PANELE
REC - Producent: PANELE
GCL - Producent: PANELE
JA SOLAR - Producent: PANELE
CANADIAN SOLAR - Producent: PANELE
LG - Producent: PANELE
SOFAR SOLAR - Producent: INWERTERY
SOLAREDGE - Producent: INWERTERY
FRONIUS - Producent: INWERTERY
SMA - Producent: INWERTERY
HUAWEI - Producent: INWERTERY
SUNPRO POWER - Producent: PANELE
TIGO - Producent: OPTYMALIZATORY
FoxESS - Producent: INWERTERY
DEHN - Producent: ZABEZPIECZENIA ELEKTRYCZNE
NOARK Electric - Producent: ZABEZPIECZENIA ELEKTRYCZNE
HELUKABEL - Producent: PRZEWODY ELEKTRYCZNE
BYD - Producent: BATERIE
LG Chem - Producent: BATERIE
BAKS - Producent: ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
ENERGY 5 - Producent: ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
BK SOLAR SYSTEM - Producent: ELEMENTY KONSTRUKCYJNE