Klauzula informacyjna dla Klientów Axevici Sp. z o.o.

Na podstawie art. 13 ust. 1?2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO - informujemy, że:

 • 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Axevici Sp. z o.o. z siedzibą w Markach, adres: ul. Marii Konopnickiej 23, 05-270 Marki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000518770, REGON 123179831, NIP 679-310-29-44, zwana dalej również Administratorem.
 • 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • a) przygotowania, zawarcia i realizacji umowy ? art. 6 ust. 1 lit.b) RODO,
  • b) przygotowania wstępnej oferty handlowej,
  • c) realizacji działań marketingowych dotyczących produktów i usług własnych w zakresie przesyłania informacji handlowych/marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej, po uprzednim wyrażeniu przez Państwa dobrowolnej zgody na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  • d) ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 • 3. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych
  osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 2, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,
  w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • 4. Państwa dane przetwarzane w celu niezbędnym do wykonania umowy będą przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego.
 • 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, tj. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, dostawcom usług IT, doradcom, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi oraz w stosunku do niego.
 • 6. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz możliwość otrzymania ich kopii
  • przenoszenia danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • ograniczenia przetwarzania danych; usunięcia danych;
  • sprostowania swoich danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • 7. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do świadczenia usług przez Administratora.

Europejskie Centrum Dystrybucji
AXEVICI Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 23
05-270 Marki
 


KRS 0000518770
NIP 6793102944
REGON 123179831
 


www.ecd.pl
tel.: 887 122 055
e-mail: biuro@ecd.pl

 


Magazyn
ul. Annopol 17A
03-236 Warszawa