Ulga termomodernizacyjna i na instalacje OZE. Od kiedy można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?
Jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego i dokonasz inwestycji
w fotowoltaikę w 2019 roku, ulgę będziesz mógł rozliczyć w 2020 roku.

     W ramach nowej ulgi maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 tys. zł. Ulgą podatkową objęci są podatnicy, płacący podatek na zasadach ogólnych, 19% stawki podatku liniowego, oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ulgę możesz odliczyć jednorazowo, lub przez kolejne lata ale nie dłużej niż 6.

     Ulga dotyczy tylko zakupu materiałów, urządzeń i usług wykazanych w ustawie. W tym zakresie jest ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem i montaż instalacji fotowoltaicznej. Na liście znajdują się również kolektory słoneczne i pompy ciepła wraz z montażem.
 

Dlaczego warto?

     Forma ulgi jest bardzo prosta. Pomniejszasz swój dochód w PIT o wartość inwestycji na podstawie imiennej faktury. Nie musisz wypełniać dokumentów jak przy dotacji i czekać miesiącami na decyzję o jej przyznaniu bądź nie. Możesz łączyć różne inwestycje, np. fotowoltaikę i pompę ciepła pamiętając, że łączna kwota odliczenia to 53 tys. zł. Ulga jest na osobę, więc jeśli współmałżonek jest współwłaścicielem domu to również może skorzystać z ulgi, ale dokonując innych inwestycji np. termomodernizacji.
     W przypadku fotowoltaiki, do której nie ma żadnych dotacji rządowych (w programie Czyste Powietrze można skorzystać wyłącznie z pożyczki) jest to najlepsze wsparcie inwestycji, znacząco wypływające na skrócenie okresu zwrotu.

 

Jaka jest podstawa prawna?

     Dnia 29 grudnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. dotyczące określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Rozporządzenie to jest rezultatem ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która weszła w życie 30 listopada 2018 r.
 

Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna?

     Ulga dotyczy wyłącznie właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych – czyli budynków wolnostojących albo budynków
w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość, w których dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
• Z odliczenia nie skorzystają właściciele mieszkań w typowych budynkach wielorodzinnych (blokach) ani lokali przemysłowych (komercyjnych).
• Budynek ma służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.
• Z ulgi nie można skorzystać gdy czynności termomodernizacyjne dotyczą garaży, budynków gospodarczych. Jeżeli jednak znajdują się one w jednej       bryle z budynkiem mieszkalnym – to służą celom mieszkalnym i mogą być brane pod uwagę przy rozliczaniu ulgi.
W przypadku przedsiębiorców   będących czynnymi podatnikami VAT, wydatki rozliczane w ramach ulgi sumuje się w kwotach netto (VAT możliwy do odliczeniu nie może zostać     rozliczony w deklaracji PIT w ramach ulgi). W przypadku pozostałych podatników – do ulgi przyjmuje się kwoty w wartości brutto.

 

Jakie usługi   podlegają  uldze?

• montaż instalacji fotowoltaicznej;
• montaż pompy ciepła;
• montaż kolektora słonecznego;
• wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
• wykonanie analizy termograficznej budynku;
• wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
• wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
• docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
• wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
• wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
• montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
• montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
• montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
• uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
• regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
• demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

 

Jakie materiały budowlane i urządzenia podlegające uldze?

• ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
• pompa ciepła wraz z osprzętem;
• kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
• materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
• węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
• kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
• kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
• zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
• kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie   wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe;
• przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
• materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
• materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
• materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
• stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie   przezroczyste nieotwieralne;
• materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Europejskie Centrum Dystrybucji
AXEVICI Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 23
05-270 Marki
 


KRS 0000518770
NIP 6793102944
REGON 123179831
 


www.ecd.pl
tel.: 887 122 055
e-mail: biuro@ecd.pl

 


Magazyn
ul. Annopol 17A
03-236 Warszawa